Empreses turístiques

L’actualitat ha demostrat sobre el sector turisme que, si d’una banda, és el verdader dinamitzador de nombrosos economies locals, també està subjecte a nombrosos factors que condicionen el seu rendiment (petits canvis en els mercats emissors de turistes, l’actuaci´po de la competència a gran escala i a petita escala, les noves formes de contractació, els nous perfils de turista, noves modalitats de servei, etc.)

La comunicaicó corporativa i el márketing estratègic en empreses del sector turisme permeten donar resposta al reptes actuals:

  • Estratégies de construcción d’imatge de marca.
  • L’anàlisi del mercat, els perfils d’usuari i la competència.
  • Creació de pàgines web especialitzades, amb i sense plataformes de contractació.
  • Assessorament en polítiques de preus i campanyes orientades a plataformes de contratació.
  • La creació de campanyes de comunicació i publicitat online.
  • La creació de perfils de qualitat en les plataformes de contractació de reserves.
  • La creació de perfils de qualitat en xarxes socials, així com una orientació realista sobre les necessitats i requisits de ser-hi present de forma eficient.